14 декабря 2007
4489

Стенограмма ответов Президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева на вопросы телезрителей во время прямого эфира на канале национальной телерадиокорпорации 13 декабря 2007 года

Некоторые люди склонны относиться с определенной долей суеверия к этому числу. Мне интересно: как Вы относитесь к нему, и вообще, Вы суеверный человек?

- Я не могу сказать, что я суеверный. В определенной мере, каким-то приметам народным я доверяю. Но я считаю, что все-таки человек сам кузнец своей судьбы, и если быть суеверным, то, в общем-то, очень сложно жить.

Я не считаю, что какие-то признаки определяют жизнь человека. Сам человек определяет свою жизнь. Тем более, я могу сказать, что, будучи студентом, когда попадался мне тринадцатый билет - мне всегда везло. Да и женился я, откровенно говоря, тоже 13 ноября, хотя для русских это - суеверное число. Многие русские считают число 13 "чертовой дюжиной". И, может быть, поэтому, когда мы с супругой расписывались, было очень мало семейных пар, которые в этот день регистрировались. У меня нет суеверий, связанных с этим числом. (смеясь) Тем более, сегодня не пятница, а только четверг.

Теле к#1257;р#1199;#1199;ч#1199;л#1257;р менен болгон т#1199;з эфир ар дайым жыл аягында болот эмеспи. Ошондуктан, Курманбек Салиевич, салт болуп калган суроого жооп берип, жыл жыйынтыгына токтолуп кетсе#1187;из?

Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу телек#1257;р#1199;#1199;ч#1199;л#1257;р, жыл сайын жа#1187;ы жылдын алдында сиздердин алды#1187;ыздарда с#1257;з с#1199;йл#1257;п, суроолору#1187;уздарга жооп берип, #1257;лк#1257;д#1257; болуп жаткан окуялар, келечек пландар ж#1257;н#1199;нд#1257; ой б#1257;л#1199;шк#1257;н мен #1199;ч#1199;н жакшы салтка айланып калды.

Б#1199;г#1199;н да сиздер менен ошондой жолугушуулардын биринде отурабыз. Учурдан пайдаланып, ушу тапта экранды карап отургандардын баарына салам жолдогум келет.

"Т#1199;з эфир" болоорун угуп, буга чейин эле #1257;з суроолорун ж#1257;н#1257;тк#1257;нд#1257;рд#1199;н баарына ыраазычылык билдирем. Кандай маанидеги суроолор берилбесин, мен алардын баарына жооп бер#1199;#1199;г#1257; даярмын. Анын #1199;ст#1199;н#1257; сиздерге айтаар с#1257;з#1199;м, сиздер менен ке#1187;ешээр кебим да бар.

С#1257;з#1199;мд#1199; адегенде жагымдуу маалыматтан баштасам. 2007-жылды биз былтыркыга салыштырмалуу илгери #1199;м#1199;т, чо#1187; оптимизм жана канаатануу менен жыйынтыктап жатабыз десек болот.

#1256;лк#1257;б#1199;з туруктуу экономикалык #1257;с#1199;#1199;г#1257; багыт алды. Албетте, цифраларга дайыма эле ишене берген болбостур, бирок к#1257;з к#1257;р#1199;п турган нерселерге ишенбей кое албайбыз. Ар бирибиз #1257;лк#1257;б#1199;зд#1199;н, #1257;зг#1257;ч#1257; баш калаабыз Бишкектин чо#1187; курулуш аянтчасына айланганына к#1199;б#1257; болуп отурабыз. Калктын кирешелери к#1257;б#1257;йг#1257;н#1199; да чындык. Мына жакында эле мен Кыргызстандын бардык областтарына барып, бир сыйра кыдырып келгем. Бир гана Бишкекте эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында курулуш иштери ж#1199;р#1199;п жатат. Мектептер курулуп, жолдор салынып, ФАПтар ремонттолуп жатат. Бул да болсо экономикабыздын #1257;с#1199;п атканынын бир жышааны эмеспи. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бюджет быйыл 1 миллиард доллардан ашык сумманы т#1199;зд#1199;. Тагыраак айтканда, жыл аягында 37 миллиард сомдон ашыгыраак цифрага чыгабыз. #1256;лк#1257;б#1199;з алгачкы ирет кирешеси чыгымга караганда к#1257;б#1199;р#1257;#1257;к болгон шартта жашап жатат. Бюджетчилердин дээрлик баарынын: пенсионерлердин, мугалимдердин, врачтардын, окумуштуу-илимпоздордун, маданият, аскер, милиция кызматкерлеринин айлык акыларын к#1257;б#1257;йт#1257; алдык. Каалагандай де#1187;гээлге жеткире албасак дагы бюджеттик каражаттын эсебинен жашагандардын айлык акыларынын к#1257;б#1257;й#1199;ш#1199; мындан ары туруктуу м#1199;н#1257;зг#1257; ээ болот.

Мен буга чейин далай ирет айтып келдим эле, азыр да кайталап койгум келет: биз #1199;ч#1199;н э#1187; маанил#1199;#1199; нерсе - бул экономиканы к#1257;т#1257;р#1199;#1199;, калктын кирешелерин к#1257;б#1257;йт#1199;#1199;. Бул милдет ишке ашса, калган маселелер #1257;з#1199;н#1257;н-#1257;з#1199; эле чечилет.

Азыр с#1257;з кылып жатып айткандарым, биз белсенген чо#1187; иштердин башталышы гана, урматтуу мекендештер. Кудай буюрса, жашоо турмушубуз жылдан-жылга жакшыра турганына #1257;з#1199;#1187;#1199;зд#1257;р к#1199;б#1257; болосуздар.

Албетте, чеч#1199;#1199;н#1199; талап кылган бир топ проблемалар бар. Алардын ичинен э#1187; башкысы, баарыбызды тынчсыздандырганы - бул баалардын #1257;с#1199;ш#1199;. Бирок мында #1257;км#1257;тт#1199;н же башка бир#1257;#1257;л#1257;рд#1199;н т#1199;зд#1257;н-т#1199;з к#1199;н#1257;#1257;с#1199; жок экенин билесиздер. Азыр бул д#1199;йн#1257;л#1199;к тенденцияга айланбадыбы.

Ачыгын эле айтып коюш керек, баалар мындан ары да #1257;с#1257;т. Биздин #1257;лк#1257; #1199;ч#1199;н анын таасири #1257;зг#1257;ч#1257; байкалаарлык болот. Россия, #1256;збекстан, Казакстан сыяктуу досторубуздун аркасы менен биз газды, бензинди э#1187; т#1257;м#1257;н баада сатып алуудабыз. Бирок алар дайыма эле биздин к#1257;#1187;#1199;л#1199;б#1199;зд#1199; карап бааны ушу де#1187;гээлде кармап тура алышпайт. Бир#1257;#1257;н#1199;н ке#1187; пейилдигинен ашкере пайдаланганыбыз #1257;з#1199;б#1199;з #1199;ч#1199;н деле уят. Ошондуктан энергобулактарына болгон баа дагы #1257;с#1257;т. Демек, азык-т#1199;л#1199;кт#1199;н баасы да #1257;з#1199;н#1257;н-#1257;з#1199; жогорулашына даяр болушубуз керек.

Мындай шартта бизде бир гана арга бар: жакшы иштеп, жашаганга, балдарыбызды, неберелерибизди окутканга жете тургандай акча табышыбыз керек. Б#1199;т д#1199;йн#1257; ушундай эреже менен жашап атат. Эгер кимдир -бир#1257;#1257;л#1257;р, #1257;зг#1257;ч#1257; шайлоо алдында баалардын #1257;с#1199;ш#1199;н токтотобуз десе, т#1199;к ишенбе#1187;издер. Андай болбойт. Экономиканын мыйзамы ошондой.

Бирок, баалардын #1257;с#1199;ш#1199;н#1199;н жакшы жагы да бар. К#1257;р#1199;п атпайбызбы, айыл жеринде жашагандардын кирешелери #1257;с#1257; баштады. Бул жакшы нерсе. Мындай кыйын кырдаалда #1257;км#1257;т да биздин экономикабызды, экономикалык кызыкчылыктарыбызды жакшыраак коргогонго #1199;йр#1257;н#1257;т деп ойлойм. Азыр б#1199;тк#1199;л д#1199;йн#1257;д#1257;, анын ичинде биздин региондо да атаандаштык болуп к#1257;рб#1257;г#1257;нд#1257;й #1257;с#1199;#1199;д#1257;. Биз мындай шартта атаандаштыкка туруштук берип, андан #1257;з#1199;б#1199;з #1199;ч#1199;н пайда алууга #1199;йр#1257;н#1199;ш#1199;б#1199;з керек.

#1256;км#1257;т менен Жогорку Ке#1187;ештин милдети - бул маселенин #1199;ст#1199;нд#1257; талбай алектенип, натыйжага жетишкенге аракет кылышы зарыл. А бизде эмне менен алек болушчу? - Ич ара тытышып, кимдин эмне жасаганын, президент катуу ж#1257;т#1257;л#1199;п койгонуна чейин чурулдап талкуулашчу. Экономикабыз #1199;ч#1199;н аба менен суудай зарыл мыйзамдар айлап, жылдап кабыл алынбай жатчу. #1256;км#1257;т болсо качан отставкага кетип калабыз деп кылчактап, эки анжы абалда иштеч#1199;.

Мына ушул себептерден улам мен чечкинд#1199;#1199; саясий кадамдарга барууга аргасыз болдум. Сиздердин колдоо#1187;уздар менен биз Конституциянын жа#1187;ы редакциясын кабыл алынышына жетиштик. Жекшемби к#1199;н#1199; жа#1187;ы парламент шайланат. Ал мурдагы Жогорку Ке#1187;ешке караганда кыйла натыйжалуу иштээрине менин к#1257;з#1199;м жетип турат, себеби бул партиялык система боюнча шайлаган парламент болот.

Ошондуктан, мен баары#1187;ыздарды шайлоо участокторуна келип, #1257;з#1199;#1187;#1199;зд#1257;р ишеним арткан, коюлган милдеттерди башкаларга караганда жакшыраак аткарат деп эсептеген партияларга добуш бер#1199;#1199;г#1257; чакырам.

Уважаемые кыргызстанцы, дорогие телезрители, у нас уже сложилась добрая традиция: в канун Нового года я выступаю перед вами, отвечаю на ваши вопросы, делюсь своими своим мнением о происходящем в стране, своими планами.

Сегодня такой день и такая встреча. Я рад приветствовать всех, кто нас сейчас смотрит. Я благодарю тех, кто уже прислал свои вопросы еще до встречи, как только узнал о ней. Я готов сегодня ответить на любые ваши вопросы ко мне. Тем более, что мне есть что сказать вам. Начну с хорошего. Мы подходим к концу нынешнего, 2007 года с гораздо большим оптимизмом и удовлетворением, чем это было год назад. Страна на устойчивом экономическом подъеме. Цифрам, конечно, не всегда можно доверять, но своим глазам можно верить. А каждый из нас видит, что страна, особенно Бишкек, напоминает большую стройку. Каждый из нас знает, что его возможности в плане доходов, стали заметно больше.

Впервые в истории Кыргызстана наш бюджет превысил 1 млрд. долларов США. На этот год бюджет составит около 37,6 млрд. сомов.

И при этом мы смогли повысить зарплату практически всем бюджетникам: пенсионерам, учителям, врачам, работникам милиции, военным, ученым, культуры и так далее.

Я понимаю, что не всегда это достаточно. Но это будет теперь постоянно. Мы будем постоянно повышать оплату труда тех, кто работает на бюджетные средства. У нас для этого есть теперь возможности.

Я с самого начала говорил и сейчас хочу снова сказать, что считаю эти вопросы: нашу экономику, рост доходов - главными. Если это будет, все остальное можно решить.

И я хочу вам сказать, дорогие соотечественники, что это только начало. Увидите, мы все будем жить год от года лучше.

Конечно, есть проблемы. И главная из них, которая, я знаю, всех вас беспокоит и беспокоит меня - это рост цен. Тут нет вины правительства или кого-либо еще. Вы знаете, цены растут во всем мире. Я скажу больше, надо всегда говорить правду, они и будут расти. Причем для нас, для нашей страны это будет особенно заметно. Вы знаете, что мы получаем газ, бензин по очень низким ценам. Это благодаря нашим друзьям, россиянам, Узбекистану, Казахстану. Но при всем добром отношении к нам, они за нас работать не будут, просто так содержать нас не будут. Да и нам так жить стыдно. Поэтому, конечно, цены на энергоносители будут расти. А это значит, что будут расти и цены на продукты.

У нас есть тут один выход: работать лучше, зарабатывать столько, чтобы хватило на жизнь, на образование, на детей и внуков. Так живет весь мир, везде растут цены. И если кто-то вам, особенно сейчас перед выборами говорит, что он остановит рост цен, не верьте им, никогда такого не будет. Это законы экономики.

Но у роста цен есть и своя положительная сторона. Мы видим, что доходы наших сельчан стали больше. И это хорошо. Я думаю, что и правительство научится лучше защищать нашу экономику, наши экономические интересы в таких непростых условиях. Сейчас очень сильно растет конкуренция и растет зависимость о того, что происходит в мире, в нашем регионе. Мы должны научиться выживать в таких условиях и добиваться своей выгоды.

Очень важно, чтобы руководство страны, я имею в виду правительство, Жогорку Кенеш занималось этими вопросами каждый день и занималось эффективно, с результатом.

У нас же они чем занимались? Выясняли отношения, кто кем командует, неделями обсуждали: кто и что сделал, как чихнул президент. Законы, как воздух необходимые нашей экономики месяцами, годами лежали без движения. Правительство работало неуверенно, под постоянной угрозой отставки.

Вот по этой причине я и пошел на решительные политические меры. Благодаря вашей поддержке мы приняли новую редакцию Конституции. В воскресенье будет избран новый парламент, который, я уверен будет работать на порядок эффективнее. Потому что это будет партийный парламент.

Поэтому я хочу начать свой разговор с того, чтобы призвать вас всех прийти на выборы и проголосовать за ту партию, которая, по вашему мнению, лучше других справится с этими задачами.

Курманбек Салиевич, мен Бишкектин тегерегинде жайгашкан жаны конуштардын к#1257;йг#1257;йл#1257;р#1199;н к#1257;т#1257;р#1257;й#1199;н дедим эле. #1256;з#1199;м "Арча-Бешик" жа#1187;ы конушунда турам. Бизде 2 мектеп курулуп, дагы бири т#1199;пт#1257;л#1199;п жатат, андан башка да бир топ иштер жасалып жаткандыгын к#1257;р#1199;п жатабыз. Эми жаны конуштардагы таза сууга, жолдорду о#1187;доого, бала бакчаларын курууга байланышкан маселелерди чеч#1199;#1199;н#1199; тездетсе#1187;из баарыбыздын сообубузга калат эле#1187;из. #1256;з#1199;#1187;#1199;з билесиз, бизде бардык региондон келген адамдар жашайт. Биз сиздин мектептерди, спортзалдарын куруп, жолдорду о#1187;доо боюнча ж#1199;рг#1199;з#1199;п жаткан саясаты#1187;ызды колдойбуз. Биздин жашоо-шартыбыз шаардыктардыкына жакындашып калса, абдан ыраазы болот элек. Баса, алдыда келе жаткан Айты#1187;ыз маарек болсун, ден-соолукта болу#1187;уз, ийгиликтер болсун!

- 1991-жылдан баштап, 2006-жылга чейинки мезгилде шаардын айланасындагы жа#1187;ы конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу #1199;ч#1199;н бюджеттен кеткен каражат 1 миллиард сомго жакын болуптур, ал эми акыркы эки жылдын ичинде эле 1 миллиард сомдой каражат жумшалды. Демек, #1257;з#1199;#1187;#1199;зд#1257;р карап к#1257;рс#1257;#1187;#1199;зд#1257;р, бул деген б#1199;г#1199;нк#1199; бийликтин жа#1187;ы конуштарга к#1257;з карашы таптакыр башкача экендигин к#1257;рс#1257;т#1199;п жатат.

Биз, мына #1257;з#1199;#1187;#1199;з туура белгилеп #1257;тк#1257;нд#1257;й, жа#1187;ы мектептерди, балабакчаларды, подстанцияларды куруп жатабыз. Эмки 2008-жылга жа#1187;ы конуштарга жалпы бюджеттен 300 миллион сом, шаардык бюджеттен 300 миллион сом каралган.

Мындан тышкары, 2 жыл мурда мен Бишкек шаары менен Ош шаарынын айланасында жайланышкан жа#1187;ы конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу маселеси боюнча Д#1199;йн#1257;л#1199;к банкка кайрылган болчумун. Ыраазычылык билдирип коюшум керек, ал жактан каржылоо жагы чечилип, 12 миллион АКШ доллары суммасындагы акча б#1257;л#1199;нд#1199;.

Бишкекте 43 жа#1187;ы конуш болсо, алардын 12си Д#1199;йн#1257;л#1199;к банктын пилоттук долбооруна киргизилди. Бул маселелердин бардыгы менин к#1257;з#1257;м#1257;л#1199;мд#1257;, #1257;км#1257;тт#1199;н к#1257;з#1257;м#1257;л#1199;нд#1257;, ошондуктан, жа#1187;ы конуштарда жашаган элибизге мен ачык эле айтып коёюн: Кудай кааласа, мындан ары да жасалып жаткан мындай иштер улантылып, жакын арада жа#1187;ы конуштардын инфраструктуралык абалын жогорку де#1187;гээлге чыгарабыз деп сиздерди толук ишендирип кете алам.

Мен Сизге, урматтуу Президент, ун эмне #1199;ч#1199;н кымбаттады, анан баасын бир де#1187;гээлде кармап турууга болобу, болбойбу деген суроону берейин дегем. Анткени, айыл жеринде жашаган элге кыйын болуп калды.

- Былтыр кеч к#1199;зд#1257; #1257;км#1257;тк#1257; мен каражат б#1257;л#1199;п, мамматрезервге 100 ми#1187; тонна буудайды сактоо боюнча тапшырма бергем. Тилекке каршы, #1257;км#1257;т бул тапшырманы аткара алган жок. Ошондуктан, бир министр кызматтан алынган.

Мен жана кириш с#1257;з#1199;мд#1257; айтпадым беле, бааларды к#1199;ч менен кармап туруу рынок мыйзамына туура келбейт. Бирок, алардын кандай темпте, кандай де#1187;гээлде #1257;с#1199;ш#1199; - бул башка маселе. Аны кармаса, к#1257;з#1257;м#1257;лд#1257;с#1257; болот. Бул т#1199;зд#1257;н-т#1199;з #1257;км#1257;тт#1199;н милдети болчу.

Акыркы мезгилде #1257;км#1257;т жакшы эле аракет кылды. Мамматрезервге ун ташып келишти, бизнесмендер #1199;ч#1199;н же#1187;илдетилген режим киргизип, салыктан бошотуп, нандын баасын кандайдыр бир де#1187;гээлде кармап кала алдык. Бирок, баалардын #1257;с#1199;ш#1199; - бул д#1199;йн#1257;л#1199;к тенденция болуп атат. Мындан ары да тамак-аштын, айрыкча, буудай менен ундун баалары #1257;с#1257; берет. #1256;км#1257;т буга даяр болушу керек. Э#1187; негизгиси, биз #1257;з#1199;б#1199;зд#1199;н жерибизди туура пайдаланышыбыз зарыл. Кыргызстанда канча жерлер айдалбай калууда. Б#1199;т областтарда ушундай к#1257;р#1199;н#1199;ш.

Мен областтарды кыдырып, жетекчилер менен с#1199;йл#1257;шк#1257;нд#1257; деле айтпадымбы, акыркы жылдары к#1257;пч#1199;л#1199;к жергиликт#1199;#1199; бийлик жетекчилери саясат менен алек болуп, экономика экинчи планда калган. Д#1199;йн#1257;л#1199;к масштабда баа к#1257;т#1257;р#1199;л#1199;п, техникалар эскирсе дагы биздин жерибиздин шарты, сапаты элибизди токчулукта кармаганга толук м#1199;мк#1199;нч#1199;л#1199;к берет. Ошондуктан, жергиликт#1199;#1199; бийлик, #1257;км#1257;т бул мсаелени к#1257;з#1257;м#1257;лг#1257; алып, к#1257;#1187;#1199;л борборунан чыгарбашы керек..

На чем остановились переговоры с Исламским банком развития, и будут ли доступны кредиты на основе исламских принципов финансирования в ближайшее время?

- Вопрос, действительно, важный для нас. Идея о введении исламских принципов финансирования была моя идея. Я до сих пор и по сегодняшний день занимаюсь этим вопросом.

На сегодняшний день можно сказать: у нас создана нормативно-правовая база для внедрения исламских принципов финансирования. Это уже большое дело. Во-вторых, сегодня уже прошли обучение наши специалисты: специалисты Минфина, Национального банка. Они ездили в Малайзию, прошли курсы обучения и готовы работать по исламским принципам финансирования. Даже могу сказать, что на сегодняшний день порядка 90-95 млн. сомов уже выдано кредитов именно пилотным банкам, которые будут работать по исламским принципам финансирования. То есть, сегодня работа по данному вопросу уже продвигается вперед. Думаю, в ближайшее время мы будем свидетелями того, как у нас будут полнокровно работать исламские принципы финансирования.

Менимче, 24-марттагы ынклаптан кийин чо#1187; саясаттагы оюндун эрежеси кыйла бузулуп кеткенсиди, парламентте "Акаевчи депутаттар бар" деп кыйкырып келдик, ошол эле убакта "Ак#1199;йд#1257; деле Акаевчи кадрлар эле иштеп жатат" деп бийлик сынга алынууда. "Эскилер-жа#1187;ылар" деген принцип саясатта #1257;т#1257; маанил#1199;#1199;б#1199;? Же бул тек гана бийлик алмашкандан кийинки баа бер#1199;#1199;б#1199;?

- Эми, ачыгын айтканда, биз кадрларды акаевчылар же башкалар дебей, аларга негизги эки критерий менен баа берсек туура болот. Биринчиси - профессионалдык де#1187;гээли, экинчиси - адамдык сапаты, адамгерчилиги, ушул эки критерий менен бааласак туура болот.

Себеп дегенде, кандай гана жетекчи болбосун ушул жетекчилик де#1187;гээлине жет#1199;#1199;г#1257; чейин ал ишин т#1257;м#1257;нд#1257;н баштайт. Мисалы, #1257;з#1199;мд#1199; эле алайын, мен катардагы жумушчудан баштагамын, ж#1199;к ташыгыч болчумун. Андан кийин акырындык менен жетекчилик кызматтарга к#1257;т#1257;р#1199;л#1199;п отурдум. Буга канча мезгил кетти. Азыр эми биз "бул тиги менен иштеген, муну менен иштеген" деп отурсак, кадрларды кайдан табабыз? Ансыз деле бизге азыр да кадрлар жетишпейт.

Мына, окуу жайларын б#1199;т#1199;п, медиктер, инженерлер, юристер ж.б. канчалаган кадрлар "бизде акчасы аз" деп, кошуна мамлекеттерге Россияга, Казакстанга кетип калышты. Азыр бизде кадрларга болгон чо#1187; дефицит бар экендигин ачык эле айтып коюшубуз керек.

Ошондуктан, биз азыр "тиги мезгилде иштеген, бул мезгилде иштеген" деп б#1257;лб#1257;ст#1257;н, кадрлар таза, жоопкерчиликт#1199;#1199; иштесе, #1257;ст#1199;р#1199;ш#1199;б#1199;з керек. Депутаттар деле ошондой - шайлоочуларына берген убадаларын аткарып, парламентте жакшы иштеген депутаттар кайра эле шайланып келип иштеши керек деп ойлойм.

Кадрлар ж#1257;н#1199;нд#1257; айтканда далилд#1199;#1199; айтышыбыз керек, эгерде таза, жакшы иштеген киши болсо ал качан, ким менен иштебесин, #1257;з#1199; билген ишин аткарууга толук укугу бар. Туура, мурун кадрлардын ичинде паракорлору болгон, жалкоолору болгон, эми ошолордон арылып, башкалары менен иштешишибиз керек. "Акаевчилер" деп эле баарын четтете берген, менимче, туура эмес.

В какие страны Президент планирует поехать в будущем? Какие вопросы государственной важности там будут рассматриваться?

- Прежде всего, мы будем работать со своими соседями, странами Центральной Азии. На следующий год у нас планируется поездка в страны Европейского Союза, в Бельгию, Германию. Имеются приглашения из Франции, Италии и Венгрии. Я думаю, что в следующем году нам необходимо посетить страны арабского мира. Вот такая примерная география.

Естественно, самая главная цель - это укрепление наших двусторонних и многосторонних отношений с вышеперечисленными странами. И в интересах Кыргызстана можно наладить с ними экономические, культурно-гуманитарные и другие связи с тем, чтобы жизнь наших граждан улучшалась.

-Курманбек Салиевич, меня интересует вопрос о взаимоотношениях со странами нашего региона. Как говорится, ближний сосед - это больше, чем дальний родственник. Ведь в сложное для страны время мы вправе рассчитывать на ближайших соседей. Так всегда было. Как сегодня складываются наши отношения с ними? И еще: часто приходится слышать, о том, что такие организации, как ОДКБ, СНГ или ШОС существуют лишь декларативно. Как вы думаете: есть ли будущее у этих организаций?

- Во-первых, что касается СНГ. Прежде всего, да, СНГ - очень громоздкая организация. Много было разговоров на уровне глав государств, глав правительств. Когда я был премьер-министром в 2001 году, помню, были разговоры о реформировании, о более эффективном сотрудничестве в рамках СНГ. Сейчас этот процесс, можно сказать, вышел на финишную прямую.

Сейчас в рамках СНГ мы ставим вопросы по другому принципу. Не так как раньше - множество вопросов и, значит, много и принимается решений, большинство которых, как правило, не выполняются.

Сейчас этого нет. Кстати говоря, на сегодня Кыргызстан - председательствующая сторона в СНГ, мы приняли такое решение: 2008 год - это год улучшения транспортно-коммуникационных сообщений. То есть, в рамках СНГ, на уровне глав государств, глав правительств будет в основном решаться именно этот вопрос. Один. Это уже шаг вперед.

Что касается ШОС. ШОС - это, я бы сказал, универсальная, уникальная организация. И поэтому у нее огромное будущее. Перспектива у нее огромная. И я абсолютно уверен в том, что эта организация будет и дальше совершенствоваться и развиваться именно в интересах участников государств ШОС на Евразийском континенте.

А что касается ОДКБ - это орган, который преследует цель - обеспечение безопасности среди государств-участниц ОДКБ. Мы все помним баткенские обытия. Мы все помним, какие серьезные проблемы несет международный терроризм. Поэтому бороться одному государству с этим злом тяжело. Мы также были свидетелями событий в Нью-Йорке в 2001 году, когда были совершены теракты в Соединенных Штатах. Сколько было совершено терактов на Российской территории и т.д., и т.д. Поэтому с международным терроризмом ни одно государство не может бороться самостоятельно. Сама жизнь показала: ни одно другое крупное государство самостоятельно не сможет противостоять международному терроризму. Поэтому такие международные организации, ставящие своей целью укрепление международной безопасности, необходимы.

Бишкек-Торугарт жолунун абалы #1257;т#1257; начар болуп кетти. Кээ бир участкаларынан же#1187;ил машина менен ж#1199;р#1199;#1199;г#1257; такыр болбой калды. Стратегиялык мааниси бар эларалык жол болгондон кийин мамлекет ага чо#1187; к#1257;#1187;#1199;л бурушу керек эле. Ушул маселеге мамиле#1187;из кандай? Жол жакын арада о#1187;олобу?

- Ачыгын айтканда, акыркы он беш жылдын ичинде Бишкек-Ош магистралынан башка жолдор такыр каралбай калган. Эми #1257;з#1199;#1187;#1199;зд#1257;р карап к#1257;рг#1199;л#1257;ч#1199;, мына акыркы эки жылда, жа#1187;ы бийлик келгенден бери жолдор боюнча кандай иштер жасалууда. К#1257;з тийбесин, транспорт министрлигинин аракети жакшы.

Жол о#1187;доо боюнча техникалардын отуз пайызы гана жарактуу, калганы б#1199;т эскирип б#1199;тк#1257;н. Ошого карабастан, азыр Кыргызстанда жол о#1187;долбой же каралбай калган бир да область жок. Ошто, Баткенде, Ысыкк#1257;лд#1257;, бардык жерлерде иш ж#1199;р#1199;п атат. Бир да область "бизде жолдор о#1187;долбой жатат" деп айта албайт.

Жолду о#1187;доого б#1257;л#1199;нг#1257;н каражатты карап к#1257;рг#1199;л#1257;. Быйылкы жылга эле жалпы республика боюнча 800 млн.сомдон ашуун сом каралган. Япониянын эсебинен жакында Кочкордо э#1187; акыркы технологиядагы асфальт-бетон заводун ишке киргиздик. 60тан ашуун жа#1187;ы техника берилди. Бишкек-Нарын-Торугарт жолуна, жылына 100 млн.сомдон кем эмес каражат б#1257;л#1199;н#1199;п турат. Ушунун баары Бишкек-Торугарт жолун калыбына келтир#1199;#1199;н#1199;н аягына чыгуу максатында жасалууда. Биз с#1257;зс#1199;з бул иштин аягына чыгып, жогорку де#1187;гээлде б#1199;т#1199;р#1257;б#1199;з. Ош-Сарыташ-Эркечтам жолун, Ысыкк#1257;лд#1199;н тегерегиндеги жолдорун б#1199;т жа#1187;ылоо да 2007-2010-жылдын планына кирген.

Курманбек Салиевич, достигнутое Соглашение по "Кумтору" Правительство называло "подушкой безопасности" в экономике. Но парламент не проголосовал в поддержку. Как теперь будет решаться вопрос по соглашению с компаниями "Камеко" и "Центерра?"

- Очень долгая история была с "Кумтором". Еще то Правительство, затем Правительство, возглавляемое Алмазбеком Атамбаевым, подготовили доработанный проект соглашения по "Кумтору".

Я должен сказать, что последний вариант, с учетом всех доработок, был реальным. Его можно было поддержать. Но, к сожалению, Парламент его не поддержал. Очень большие дебаты были. Высказывались совершенно противоположные точки зрения.

К сожалению, в том Парламенте, который распущен, преобладала такая картина. То есть, вместо того, чтобы рассуждать экономически, говорить на экономическом языке, вникнуть в суть этого вопроса, депутаты часто уходили от этого, больше занимались популизмом, саморекламой.

Думаю, это соглашение можно было ратифицировать. Потому что доля Кыргызстана была увеличена в два раза - с 16% до 32%. И налоги, которые будут поступать с "Центерры", - 10% от реализованной продукции. Кроме этого, когда это соглашение начнет работать, Иссык-Кульская область ежегодно будет получать на свое социальное развитие хорошие средства.

Конечно, можно такие требования заложить в соглашении, которые другая сторона будет просто не в состоянии выполнить. А что это даст? Так можно вообще похоронить проект. Поэтому здесь надо все-таки больше благоразумия проявить, чем эмоции, чем какие-то популистские заявления делать. Можно делать очень красивые заявления ради того, чтобы тебя твои избиратели увидели и сказали: "Вот он какой патриот!". Но такие заявления в реальной жизни невыполнимы. Так кому нужны такие заявления?

Кыргызда жамандык жакшылык деген бар. Киши каза болсо куран окутуш керек, жакшылык болсо тоюна барып кошумча кошуш керек. Бул жагынан да президенттик иштен кол бошобосо керек.

14.12.2007
http://www.president.kg/ru/press/interview/884/
Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован