06 октября 2006
2409

`Давай займемся сексом!` в Национальном театре Черногории

Ajmo na sex
Re?ija: Lidija Dedovi?
Prijevod: Lidija Dedovi?
Scenografija: Ivanka Vana Prelevi?
Kostimografija: Ivana Vasi?
Koreografija: Tamara Vujo?evi?-Mandi?
Izbor muzike: Lidija Dedovi?


Valentin Krasnogorov je ruski pisac poznat i priznat ?irom svijeta. Kao slavan i uspje?an politehni?ki in?injer u svojoj starosti postaje pisac. Sada je ?lan Unije pisaca Rusije, Izraelske federacije pisaca i ?lan Ruske unije pozori?nih radnika. Napisao je oko 20 dramskih tekstova koji su imali inscenacije i uspjehe u mnogim zemljama svijeta.Komad ?Ajmo na sex? napisan je prije tri godine i imao premijere u petnaestak evropskih i svijetskih pozori?nih centara.

Svaka osoba u ovom ?udnom, apsurdnom komadu pri?a i misli samo na sex. Ovo je otvorena dramska struktura. Nema zapleta u tradicionalnom smislu te rije?i. Akcija karaktera je motivisana usamljeno??u i sexualnom ?eljom. Oni tragaju za ljubavlju i toplinom, ?ude?i da pobjegnu od svih problema. Mo?e se slobodno odabrati ?anr.


"Pobjeda", 7/10/06

PREMIJERA PREDSTAVE "AJMO NA SEKS" U CNP-U

Nijesam prilago?avala ni?ta na?oj sredini
Seks razumiju svi narodi, od Eskima do Mongola, zato nam on donosi mir, dobru volju i toleranciju, ka?e glumac u predstavi. Zvu?i politi?ki, zar ne, ocjenjuje rediteljka Lidija Dedovi?

Prva premijera u novoj sezoni Crnogorskog narodnog pozori?ta desila se sino?, i tu ne bi bilo ni?ta ?udno da predstava ne nosi provokativan naziv "Ajmo na seks". I to na Velikoj sceni. Pa jo? kabare!Kona?no. Komad u svijetu itekako poznatog (a nama gotovo anonimnog) ruskog dramskog pisca Valentina Krasnogorova re?irala je mlada crnogorska rediteljka Lidija Dedovi?. Za ovaj tekst, kako priznaje, opredijelila je izazovna i provokativna tema, otvorena dramska struktura, sloboda za odabir rediteljskog koncepta, ?anra, stila...
A Valentin Krasnogorov jedan je od trenutno mo?da najizvo?enijih ruskih dramskih pisaca. Poznat i priznat ?irom planete. Kao slavan i uspje?an politehni?ki in?injer tek u starosti postao je pisac. Autor je preko 20 dramskih tekstova koji su imali trocifren broj uspje?nih inscenacija u mnogim zemljama. Komad " Let`s have sed?", ili po na?ki "Ajmo na seks", napisan je prije samo tri godine i moglo bi se re?i, ve? hara svijetom. Imao je premijere u petnaestak evropskih i svjetskih pozori?nih centara. Evo ga i pred crnogorskom publikom zahvaljuju?i Lidiji Dedovi?, koja potpisuje i prevod na crnogorski jezik. A da li je imala potrebu da ga prilagodi na?em mentalitetu i sredini u kojoj ?ivimo, na?alost jo? uvijek nenaviknutoj da se ovim temama javno bavimo, ka?e:
- Komad "Ajmo na seks" vidim samo kao kabare. Tako je i ura?en. Kabare podrazumijeva kontakt sa publikom, provokaciju, zabavu, pjesmu, ples, eroti?nost i dru?tveno satiri?ni, pa i ironi?ni kontekst. To su elementi kojima sam se bavila rade?i predstavu. Nijesam prilago?avala ni?ta na?oj sredini i mentalitetu niti mislim da je to idealan put, niti za ovaj, niti za neki drugi dobar dramski tekst (osim istorijskih komada ili parodija). "Seks razumiju svi narodi, od Eskima do Mongola, zato nam on donosi mir, dobru volju i toleranciju", ka?e glumac u predstavi. Zvu?i politi?ki, zar ne, ocjenjuje na?a sagovornica.
Dakle, kabere kao imaginarni svijet libida, potisnutih ?elja. Kabare- intima, erotika, zabava, muzika, ples, bliskost. Kabare- socijalno anga?ovan i implicitno satiri?an. Kabare kao na?in da se seksualnost uzdigne na nivo neophodnog, eruptivnog, verbalnog, tjelesnog... Ili, kako to obja?njava sam autor komada, "svaka osoba u ovom ?udnom apsurdnom komadu pri?a i misli samo na seks. Nema zapleta u tradicionalnom smislu te rije?i. Akcija karaktera je motivisna usamljeno??u i seksualnom ?eljom. Oni tragaju za ljubavlju i tolinom, ?ude?i da pobjegnu od svih problema". A izazovnost, prema rije?ima Lidije Dedovi?, ogleda se upravo u direktnosti teme, u analizi ljudske seksualnosti, libida.
- Da ne bih otkrivala toplu vodu, ve? nam je svima jasno da nema dramskih pisaca, jer nema ni na?ina da se ?koluju u Crnoj Gori. Valjda je u planu katedra za dramaturgiju na Cetinjskoj akademiji. Ali, bez obzira, raduje me da ?u najvjerovatnije i uskoro raditi jedan na? savremeni dramski tekst, ali o tome ne bih ovom prilikom, zaklju?uje Lidija Dedovi?.
Odluka da re?ira komad Valentina Krasnogorova mogla se donekle protuma?iti i kao informisanje publike o nepoznatom, obzirom da se nedovoljno savremenih dramskih tekstova nalazi na repertoarima na?ih pozori?ta. Ipak, nije tako.
- Istina je da jedan reditelj ne mo?e sebi priu?titi dovoljan broj prevedenih savremenih dramskih tekstova. Ali, ?ta je tu je. Na nama je da tra?imo i nalazi?emo. Krasnogorova nikad ne bih radila zato ?to je za na?u publiku nepoznat pisac, ve? zato ?to ?elim da i publiku i sebe uvu?em u nove i nepoznate stvarala?ke izazove, slobode i suo?enja, ka?e Lidija Dedovi?.

Rosanda Mu?alica
Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован